اتاق تاریک

اتاق تاریک:

اتاق تاریک در کلینیک های کاردرمانی به عنوان یک محیط کنترل شده معرفی شده است که میتوان بر اساس کنترل حس بینایی کاملا سطوح پایه ای ادراک بینایی را در کودکان با نیاز های ویژه ایجاد نمود.آنچه در تکمیل این ادعا در بخش های کلینیک های کاردرمانی کودکان باید بدان بیشتر توجه نمود آن است که اتاق تاریک یا محیط هایی شبیه به آن،درواقع در دسته بندی محیط های کنترل شده قرار میگیرند که به منظور ایجاد بیشترین دقت در انجام یک مداخله و یا تغییرات در بیمار مورد استفاده قرار میگیرد.البته در مورد اینکه از این محیط های کنترل شده با چه تشخیصی و با چه پروتکلی میتوان استفاده نمود بیشتر وابسته به تصمیم درمانگر و ارزیابی او از بیمارش می باشد.
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن