کاردرمانی ادرکی-حرکتی کودکان

اختلال درکی حرکتی:

کودکان مبتلا به ناهماهنگی رشدی, خاص حرکتی(clumsy) اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اختلال یادگیری نیازمند شرکت در جلسات درمانی این بخش می باشد. تمرینات مرحله ادراکی حرکتی سبب پیشرفت کودکان در مهارت حرکتی درست , تعادل,هماهنگی , برنامه ریزی حرکتی,مهارتهای درسی یادگیری و.... می شود.
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن