کاردرمانی یکپارچگی حسی

یکپارچگی حسی

همه اطلاعاتی که ما از جهان پیرامون خود دریافت میکنیم به وسیله حواسمان به دست می آید .
این حواس شامل پنج سیستم اصلی (بینایی,شنوایی,چشایی بویایی ولامسه) که به محرک های خارجی وارده از محیط پیرامون پاسخ می دهد وهمچنین حس های درونی عبارتند از :حس عمقی , حس لمسی, حس تعادلی وحس بینایی. برای اینکه اطلاعات حسی معنادار و قابل استفاده باشند. باید در سیستم عصبی متمرکز سازماندهی شود. ما معمولا درون داده های حسی فراوانی از محیط و افراد پیرامون خود دریافت می کنیم که بقوا و سلامت ما به اطلاعات دریافتن ویکپارچگی حسی این اطلاعات بستگی دارد وقتی که مراحل یکپارچگی حسی مختل می شود مشکلاتی چون ایجاد رفتار های غیر تطابقی که نتیجه پردازش های حسی غیر طبیعی است اتفاق می افتد ویژگی های اخطلال یکپارچگی حسی:
  • به صدا های بلند به طور منفی پاسخ می دهد
  • در محیط پر سر صدا نمیتواند راه برود
  • از چراغ های بسیار روشن اجتناب می کند
  • از تماس چشمی پرهیز می کند
  • اشیا غیر خوراکی را بو می کند
  • آرام و قرار ندارد
  • سطح تحمل پایین دارد
  • از بالا رفتن وبریدن اجتناب می کند
درمان:
اغلب مستلزم فعالیت هایی است که اختصاصا سیستم وستیبولار پرو پریوسپتیو(حس عمقی) و حس لمس را درگیر می سازد و نیاز های خاص هر فرد را برای بهبود دربردارد.زمانی که روند نورولوژیکی و بد عمکرد حسی مشخص شد برنامی درمان طرح ریزی می شود تا کودک موفقیت بیشتری در عملکرد صحیح کسب کند
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن